Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Istotą projektu jest poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.  Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne i wymagane prawem modernizacje obiektów już istniejących oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznej, ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania.

Realizacja inwestycji przyniesie pozytywne skutki oraz realne i znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne. Projekt przyczyni się do rozwoju strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia w postaci ponadregionalnych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych o znaczeniu krajowym, co zdecydowanie wpłynie na wzrost spójności społecznej oraz zwiększy jej dostępność dla wszystkich mieszkańców, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia i poziomu życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Projekt pozwoli na poprawę dostępu do usług diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku i zwiększy efektywność jego pracy. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie wzrost liczby leczonych pacjentów o 102 osoby/rok w roku docelowym 2019.

Projekt finansowany w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 

fundusze_europejskie_termomodernizacjaW związku ze zrealizowaniem projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZOZ MSWiA w Gdańsku” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku informuje o efektach przeprowadzonego projektu oraz o korzyściach, jakie jego realizacja przyniesie dla społeczeństwa.

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków szpitala o łącznej powierzchni użytkowej 11 990,8 m2. Celem głównym projektu był wzrost efektywności systemu zaopatrzenia w ciepło budynków placówki m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła.

Realizacja inwestycji przyniosła pozytywne skutki oraz realne i znaczące korzyści społeczno-ekonomicznych. Zwiększenie efektywności energetycznej systemów cieplnych poza zmniejszeniem kosztów utrzymania obiektów spowodowało spadek emisji do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych (uzyskano redukcję emisji – w tonach/rok następujących związków: pyłu – 0,10; CO – 0,11; CO2 – 0,52; SO2 – 2,42; NOx – 1,10; Redukcja emisji równoważnej – 3,315). Rezultatem projektu jest oszczędność energii wielkości 1 205,8 MWh/rok począwszy od 2013 roku.

Uzyskane zostało dzięki temu zmniejszenie poziomu zużycia energii w sektorze publicznym stanowiącego podstawowy warunek ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na stan środowiska naturalnego. Ponadto, zwiększenie efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło przyczyniło sie do wzrostu jakości świadczonych przez szpital usług medycznych o zasięgu regionalnym, oraz do zapewnienia optymalnego komfortu pracownikom i pacjentom placówki.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


AKTUALNOŚCI

menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
Logo SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:             Samodzielny Publiczny Zakład ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej
obraz_POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ZAPISY W RAMACH NFZ DO:
ikona_nfz_logo

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca ...
Czytaj Dalej