Projekt E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

null

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem projektu jest Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym.

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ MSWiA oraz Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

Dzięki realizacji projektu wszyscy pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku a także pozostałych partnerów projektu będą mogli skorzystać z rejestracji on-line, możliwości wymiany dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomiędzy wszystkimi Partnerami projektu, co niewątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd w zakresie celu szczegółowego 2: Wysoka dostępność i jakość  e-usług publicznych (84,63% środków). Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (15,37% środków).

DATA PODPISANIA UMOWY:
2019-10-25
OKRES REALIZACJI UMOWY:
od 2019-11-04 do 2023-05-29
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
84 870 988,12 zł

CEL:
Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:
  • dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych objętych Projektem do przetwarzania EDM,
  • wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM,
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja,
 3. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.

USŁUGI:

 • e-EDM – usługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu, na dostęp do historii choroby poprzez sieć Internet. Pacjent będzie mógł zażądać przekazania dokumentacji a system w trybie on-line udostępni mu dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie. Całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do EDM usługodawcom.
 • e-Rejestracja – pacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród partnerów projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z systemu P1, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjenta będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie kompletnych informacji lekarzowi co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta.
 • e-Analizy – usługa będzie zasilana bezpośrednio danymi z systemów dziedzinowych za pomocą otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.

KORZYŚCI:

 • Znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet,
 • Możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby,
 • Wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta,
 • Oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów,
 • Oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum,
 • Brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.

GRUPY DOCELOWE:

 • Obywatele – pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie,
 • Lekarze, którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojej EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS,
 • Lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM,
 • Personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni,
 • Osoby zarządzające szpitalami/przychodniami,
 • Osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • CSK MSWiA w Warszawie
 • SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
 • SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 • SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
 • SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
 • SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 • SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
 • SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
 • SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • SP ZOZ MSWiA w Katowicach
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu
 • SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
 • SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
 • SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
 • SP ZOZ MSWiA w Górznie
 • SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

null

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy GRAAL S.A., ul. Zachodnia 22 Wejherowo 84-200

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja LPP Łąkowa 39/44, Gdańsk 80-769

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o. o. ul Jesienna 9, Gdańsk-Matarnia 80-298

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Kooperol Sp. z o. o. Zduny 40A, Swarożyn 83-115

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, Piaseczno 05-500

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Neuca dla zdrowia ul. Forteczna 35-37, Toruń 87-100

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Siepomaga ul. Za Bramą 1, Poznań 61-842

Darowizna rzeczowa otrzymana w związku z pandemią koronawirus (COVID-19) w roku 2020

od firmy Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul. Dominikańska 19c, Warszawa 02-738

AKTUALNOŚCI

menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
Logo SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Zmiana nazwy Zakładu

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega nazwa naszego zakładu:             Samodzielny Publiczny Zakład ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej
obraz_POZ

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna / Przychodnia SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ZAPISY W RAMACH NFZ DO:
ikona_nfz_logo

INFORMACJA o braku kontraktu z NFZ w poradniach

Informujemy, że w związku z brakiem kontraktu z narodowym funduszem zdrowia od dnia 1 lipca ...
Czytaj Dalej