Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Odpłatność za dokumentację medyczną.

 Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
jedną stronę wyciągu lub odpisu jedną stronę kopii udostępnienie na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego.

Można ją odebrać:

 • Osobiście, za okazaniem dowodu osobistego po dokonaniu wpłaty w Rejestracji Ogólnej Przychodni – parter
 • CZAS OCZEKIWANIA NA KSEROKOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – bez zbędnej zwłoki.

Wpłaty można dokonać:
– bezpośrednio w Rejestracji Ogólnej Przychodni – parter
– na konto BGK Oddział w Gdańsku – Nr konta: 97 1130 1121 0006 5498 2420 0007

 • Informacja na temat dokumentacji medycznej można uzyskać w godzinach 8:00 do 17:00 pod numerem telefony 58 309 82 22, 58 309 83 22

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U.2016.249)

Ponadto informujemy, że udostępniamy dokumentację medyczną pacjentów Zakładom Ubezpieczeniowym.

Do pobrania:

Wystąpienie o przekazanie kserokopii dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w Rejestracji Ogólnej lub pisemnie na adres SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.  Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, a także numer NIP
 • podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji
 • zakres informacji:
  • leczenie szpitalne – kiedy, na jakim oddziale
  • leczenie ambulatoryjne – jaka poradnia
 • informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL
 • kserokopię pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

(…)
§ 5. Wysokość opłat za udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot, obowiązany do przekazania informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przekształcenia i udzielenia informacji.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BRAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

AKTUALNOŚCI

e-rejestracja-logo

Nowa strona pacjenta MSWiA

Strona internetowa WWW do e-rejestracji: e-zdrowie.mswia.gov.pl ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1095085-512x512

Zamknięta Rejestracja na Oddział Gastroenterologii w dniu 02.05.2024 r.

UWAGA! W dniu 02.05.2024 r. rejestracja na Oddział Gastroenterologii się nie odbędzie ...
Czytaj Dalej
alert

KOMUNIKAT ALAB: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla pacjentów o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z wycieku danych z serwerów ALAB. Więcej informacji można znaleźć ...
Czytaj Dalej
pzu

Darowizna od PZU

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w trosce o ...
Czytaj Dalej
obraz_informacje

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko.

    SP ZOZ MSWiA w Gdańsku prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem ...
Czytaj Dalej
menu_obraz_szpital

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja Parter, tel. (58) 309-82-45 Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW: TERAPIA TECAR Terapia przy użyciu ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1900058

Pracownia Tomografii Komputerowej

Otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku W naszej pracowni w Gdańsku  ...
Czytaj Dalej
Sterylizacja - obraz

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w ...
Czytaj Dalej
billionphotos-1633766

RTG czynnościowe jelita grubego

RTG czynnościowe jelita grubego (po doustnym podaniu znacznika) TIME MARKERS W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonujemy badania RTG oceniające ...
Czytaj Dalej