Więcej o: AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

Akredytacja jest dowodem wysokiej jakości usług, dobrej organizacji pracy i spełnieniem warunków prawidłowej opieki nad pacjentem.

To czy szpital jest dobrze zarządzany, a procedury medyczne są na właściwym poziomie ocenia komisja z Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia.

W dniach 30.01 – 01.02.2019 roku odbyła się w naszym Zakładzie kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół bezstronnych, niezależnych w decyzjach i profesjonalnych  ekspertów z CMJ dokonał oceny placówki pod względem zgodności jej funkcjonowania z „Zestawem Standardów Akredytacyjnych” i wydał pozytywną rekomendację.
Ocena działalności szpitala dokonywana jest przez wyznaczonych przez ośrodek akredytacyjny wizytatorów, którzy zatrudnieni są w szpitalach już
akredytowanych, zbliżonych pod względem administracyjnym lub klinicznym z placówką ocenianą. Szpital, który w pełnym zakresie lub przeważającym
procencie spełnia wymagania zawarte w standardach, może otrzymać certyfikat na okres trzech lat. W przypadku, gdy istnieje znaczna niezgodność
ze standardami lub stwierdzone zostało sfałszowanie dokumentacji związanej z akredytacją, szpital może otrzymać odmowę akredytacji.
Pozytywna ocena wizytatorów świadczy o bardzo wysokim poziomie usług medycznych, wzorcowej – szeroko pojętej opiece nad pacjentami,
zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym szpitalu.