Więcej o: Lekarz pulmonolog/internista

Lekarz pulmonolog/internista

Gdańsk, 13.01.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowiska:

Lekarz pulmonolog/internista

Miejsce pracy:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych

Stanowisko:

 • St. asystent

Forma zatrudnienia:

 • Umowa o pracę lub cywilnoprawna w wymiarze pełnego etatu/ do uzgodnienia

Wymagania:

 • Specjalizacja II stopnia w w/w zakresie pulmonologii lub w trakcie specjalizacji
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii

Gdańsk, dnia 08.01.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393)
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii”
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
  ul. Kartuska 4/6
  80-104 Gdańsk
  Sekretariat
 6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk, Sekretariat

Aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna (kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6, zwanym dalej SP ZOZ MSWiA w Gdańsku;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest możliwy pod nr telefonu 58 309-82-02 lub 58 309-82-00 oraz pod adresem e-mail iod@zozmswia.gda.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż rok czasu po zakończeniu roku, kiedy zostały złożone dokumenty lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Gdańsk, dnia 08.01.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393)
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii”
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
  ul. Kartuska 4/6
  80-104 Gdańsk
  Sekretariat
 6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk, Sekretariat

Aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna (kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6, zwanym dalej SP ZOZ MSWiA w Gdańsku;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest możliwy pod nr telefonu 58 309-82-02 lub 58 309-82-00 oraz pod adresem e-mail iod@zozmswia.gda.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż rok czasu po zakończeniu roku, kiedy zostały złożone dokumenty lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Więcej o: Pracownia Rehabilitacji

Pracownia Rehabilitacji


Nowoczesna Rehabilitacja
Parter, tel. (58) 309-82-45
Konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne w godzinach 10:30-14:30.
OPIS ZABIEGÓW:

TERAPIA TECAR

Terapia przy użyciu aparatu firmy Winback jest 3-etapowa.

 • Eliminuje dolegliwości bólowe
 • Wspomaga zwiększanie zakresu ruchomości
 • przyspiesza procesy gojenia

Wpływając na zakończenia nerwowe energia WINBACK hamuje przekazywanie informacji związanych z bólem na ponad 48 godzin. Przewodzenie bodźców zostaje przerwane, a pacjent odczuwa natychmiastową ulgę. W trakcie zabiegu dochodzi do przyspieszenia krążenia, pod wpływem zlokalizowanego ciepła (działania diatermii wysokoczęstotliwościowa) następuje poprawa unaczynienia słabo nawadnianych obszarów uwalniając w ten sposób ruch. Energia WINBACK zwiększa również efektywność drenażu, przyspiesza wchłanianie wysięków i krwiaków.

W stanach ostrych zaleca się zastosować 4 zabiegową terapię. Zabieg trwa od 10 do 15 minut,
od 1 do 3 zabiegów w tygodniu. W schorzeniach przewlekłych zaleca się od 8 do 10 zabiegów wykonywanych 2-3 razy w tygodniu. Zabieg trwa od 15 do 20 minut.

LASER WYSOKOENERGETYCZNY MLS

Nowoczesna terapia MLS przezwycięża limity tradycyjnej laseroterapii. Największą zaletą zabiegu jest zmniejszona liczba aplikacji. Efekty u niektórych pacjentów są odczuwalne już po pierwszej aplikacji. Badania potwierdzają, że między 4, a 5 zabiegiem ból zmniejsza się przynajmniej o 50%.
Terapia MLS skutecznie zwalcza stan ostry na dłuższy czas, zapewnia poprawę jakości życia.

Laser wysokoenergetyczny stosuję się w następujących dolegliwościach:

 • Ból stawów
 • Ból kręgosłupa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Krwiak
 • Urazy
 • Rany
 • Obrzęki
 • Zapalenie kaletek
 • Zapalenia stawów, ścięgien

FALA UDERZENIOWA

Zabieg wykonywany przy użyciu skupionej fali uderzeniowej PiezoWave. Źródłem fali uderzeniowej jest bardzo duża liczba małych kryształów piezoelektrycznych. Gwałtowne wyładowania elektryczne powodują deformację mechaniczną kryształów co indukuje impuls ciśnieniowy, przeradzający się w falę uderzeniową, która w skupiona zostaje precyzyjnie w miejscu bólu.

Obecnie fala uderzeniowa jest jedną z najlepszych metod, stosowana z powodzeniem w leczeniu przewlekłego bólu w układzie ruchu. Dzięki szerokiej gamie aplikatorów, przez specjalną głowicę bardzo dokładnie trafia w konkretne miejsce chorych tkanek, a w niewielkim stopniu bądź żadnym stopniu oddziału na pozostałe.

Zastosowanie:

 • ból barku, któremu mogą towarzyszyć zwapnienia
 • zapalenie ścięgien mięśni rotatorów stawu barkowego
 • łokieć tenisisty i golfisty
 • zapalenie ścięgna rzepkowego tzw. kolano skoczka
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • ból biodra
 • ból nadgarstka
 • przewlekły ból szyi i pleców
 • podwyższone napięcie mięśniowe
 • mięsniowo-powięziowe punkty spustowe
 • ostroga piętowa
 • przewlekłe zapalenie przyczepów mięsniowych
 • staw rzekomy
 • pobudzenie zrostu kostnego.

Działanie przeciwbólowe i stymulujące wymaga od 3 do 5 zabiegów. Terapia destrukcyjna zwapnień wymaga od 5 do 6 zabiegów. Zabieg zaleca się wykonywać z przerwami.

TERAPIA RĘKI

Nowoczesna terapia ręki przeprowadzana jest przy użyciu aparatu Armeo-Senso,przeznaczona jest dla pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem ruchowym kończyny górnej spowodowanym chorobą neurologiczną, urazem, zaburzeniami układu mięśniowo- szkieletowego lub zaburzeniami powiązanymi z wiekiem.

Urządzenie umożliwia pacjentowi trenowanie za pośrednictwem określonych ćwiczeń, na przykład w celu zwiększenia siły mięśniowej i zakresu ruchu różnych stawów, przy ogólnym celu terapii polegającym na poprawie czynności ruchowej.

TRENING INTERWAŁOWY

Trening interwałowy jest ważną składową rehabilitacji kardiologicznej. Stosuje się go w 3 etapie rehabilitacji po zawale. Jest również profilaktyką dla pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi i pulmonologicznymi. Trening interwałowy ma na celu redukcję ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz pomoc w powrocie do pracy zawodowej.

Ćwiczenia przeprowadzane są na urządzeniu ergometr z linii Cardio Line 4000. W trakcie treningu pod kontrolą rytmu serca ergometr moduluje obciążenie tworząc interwały, które mają na celu zwiększać wydolność pacjenta. Trening interwałowy zaleca się stosować od 3 do 5 razy w tygodniu.

ELEKTROTERAPIA

Terapia przy użyciu prądu, polega na doborze odpowiedniego bodźca elektrycznego o stałej bądź zmiennej częstotliwości. Stosuje się ją w leczeniu objawowym schorzeń między innymi układu ruchu. Prąd ma działanie przeciwbólowe i zmniejszające napięcie mięśniowe, poprawia ukrwienie, przyspiesza procesy regeneracji tkanek oraz umożliwia sprawniejsze wchłanianie obrzęku przyspieszając regenerację. Zabieg trwa od kilkunastu do 30 minut i stosuje się go zazwyczaj codziennie przez 5 lub 10 dni.

Wskazaniami do elektroterapii są m.in. :

 • stany przewlekłego lub ostrego bólu kręgosłupa,
 • nerwobóle,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • choroby reumatyczne,
 • dystrofie mięśniowe,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • zapalenie tkanek miękkich.

MASAŻ FUNKCJONALNY

Masaż funkcyjny jest jednym z elementów terapii manualnej tkanek miękkich. To połączenie masażu wraz z ruchem w stawie, w trakcie gdy mięsień ulega rozciąganiu. Poprzez tą technikę zostaje również mobilizowany staw, na który mięsień ten oddziałuje.

Wskazania do masażu funkcyjnego:

 • nadmiernie napięcie mięśniowe
 • pourazowy stan mięśni
 • funkcjonalne i zależne od napięcia bóle i dysfunkcje
 • zaburzenia propriocepcji
 • degeneracyjne choroby kompleksu mięsień-ścięgno-kość
 • przygotowanie do technik leczenia stawów
Więcej o: Technik elektroradiologii

Technik elektroradiologii

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Technik elektroradiologii

Miejsce pracy:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

Stanowisko

 • Technik elektroradiologii

Forma zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu lub cywilnoprawna

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy technika elektroradiologii, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku elektroradiologia
 • Aktualny kurs ochrony radiologicznej pacjenta
 • Mile widziane doświadczenie w zawodzie

Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@zozmswia.gda.pl

Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii                                                                           Gdańsk 25.11.2019 r.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii”
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:

            SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
            ul. Kartuska 4/6
            80-104 Gdańsk
            Sekretariat

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                                                                      Gdańsk 25.11.2019 r.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:

            SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
            ul. Kartuska 4/6
            80-104 Gdańsk
            Sekretariat

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu              Gdańsk 25.11.2019 r.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:

            SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
            ul. Kartuska 4/6
            80-104 Gdańsk
            Sekretariat

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Więcej o: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii                                                                                                                    Gdańsk 25.11.2019 r.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).
 2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393
 3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
  „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii”
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:

            SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
            ul. Kartuska 4/6
            80-104 Gdańsk
            Sekretariat

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZMSWiA w Gdańsku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Więcej o: Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk zatrudni pracownika na stanowisko:

Fizjoterapeuta

Miejsce pracy:

 • Pracownia Rehabilitacji

Forma zatrudnienia /warunki pracy:

 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Praca w godzinach 7:30 do 15:05 oraz 10:25 do 18:00

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii minimum licencjat
 • Min. 1 rok doświadczenia w zawodzie
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Kontakt:
Dział Kadr tel. 58 309 82 70, aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl